Orientering om utbygging

Skolebygning

Skolebygget er overordnet planlagt som 4 paviljonger, forbundet med gjennomgående vrimleareal mellom de 4 bygningskroppene for opphold og lysinnslipp.
Mellom de to paviljongene lengst mot nord, er det planlagt et 4 etasjes høyt rom som vil fungere som «hjertet» i skolen. Det danner sentrum for kommunikasjonsårer både gjennom byggets lengderetning, og på tvers: Det forbinder skolens hovedinngangsside med skolegård både visuelt, men også funksjonelt. Hovedinngangen til skolen og utgang til skolegård vil være fra dette rommet. Det høye fellesrommet danner også en vertikal forbindelse til alle etasjer med trapper og heis. I tillegg vil det inneholde en flerfunksjonell amfitrapp som kan brukes til undervisning, fremvisninger, bespisning, lek og opphold.
Paviljongen lengst mot nord inneholder funksjoner for personal, administrasjon og lærerarbeidsplasser. De tre andre paviljongene inneholder undervisningsfunksjoner. Hele 1. etasje inneholder fellesfunksjoner som kantine, musikkrom og skolekjøkken i tillegg til formidling.
Paviljongene er basert på en tradisjonell grunnform, med det klassiske saltaket, der et asymmetrisk snitt gir et moderne uttrykk. Det planlegges naturlige, robuste materialer på utvendige overflater, i form av vedlikeholdsvennlig trekledning, kombinert med en kledning i metall. På glass/aluminiumsfeltene planlegges det innslag av farge. Vi har valgt å bruke to forskjellige material for å bryte ned skalaen, og i tillegg fremheve at det er barneskole i nedre del og ungdomsskole i øvre del.
De yngste elevene har direkte inngang til sin garderobe fra skolegården i 2. etasje. For å markere og synliggjøre inngangen til de eldste elevene i 3./4. etasje, er det valgt en romslig utvendig trapp som i tillegg skal brukes til lek og opphold.

 

Traffikk / Kjøremønster

Kjøreadkomst og parkering til den nye KF skolen på Tjensvoll vil bli fra østsiden av skolebygget.
Den tidligere hovedadkomstvegen med ‘allè-beplantning’ inn i Solborg-området blir stengt for kjøretøyer og prioriteres fremtidig for gående og syklende.
Ny kjøreadkomst til hele området blir via tidligere bil-oppstillingsplass øst for Ljosborg-bygget.
Et vernet bøketre blir stående i en stor trafikk-øy, som da får funksjon som en type stor rundkjøring. Her blir det korttidsparkering for eksisterende barnehage, og det blir mulighet for Kiss & Ride-parkering for levering av barn til skolene.
Eksisterende hoved p-plass nord for svømmehallen skal i hovedsak bevares. Antall p-plasser blir imidlertid redusert, og det skal etableres en gangsti på begge sider av parkeringsplassen for å gi trygg og sikker, universelt utformet gangadkomst til både ny KF skole, svømmehall og evt. fremtidig idrettsbygg.
Parkeringsplassen avsluttes mot KF skolen med en lav sittemur som skjermer hovedinngangen for kjøretrafikk, og som gir mulighet for en mindre forplass foran KF skolen.
Mellom KF skolen og svømmehallen bevares karakteren og utstrekningen av et beplantet grøntområde med gress og større trær. I dette område etableres også en ny trapp med tilhørende rampe som gir universelt utformet adkomst fra p-plassen til det høyere liggende nett av gangveier som forbinder Tjensvoll skole og Tjensvoll Kirke.

 

Lekeplass/skolegård

Friarealer med oppholds- og lekeplasser er plassert på den rolige og skjermede vestsiden av det nye skolebygget.
Lekeplassområdet er et stort og sammenhengende grøntområde. 
Skolegården/lekeplassen er delt opp i tre soner: en sone nærmest bygget, en mellom sone og en sone lengst vekk mot vest.
Skolegården nærmest bygget er den mest urbane delen. Dette arealet har et gjennomgående belegg der det er definert forskjellige leke soner og aktiviteter. Omtrent midt i dette området er en sittetrapp/amfi løsning som både innbyr til lekemulighet og sitteplass for utendørs undervisning, samtidig som trappen gir adkomst til skolens tredje etasje for de eldre elevene.
Lengst mot nord planlegges en terreng støttemur som skiller skolens første og andre etasje. Denne blir utnyttet som en aktivitets-skråning med både klatre- og sittemuligheter. Langs med skråningen etableres en gangveg som vil bli en forbindelse mellom lekeplassene for KF skolen og Solborg Folkehøgskole.
Den midterste delen av lekeplassen, under høyspent-ledningen, vil bli et noe forsenket naturområde med en fukttålende kratt-lignende beplantning. Dette området foreslås i tillegg brukt som fordrøyningsområde for lokal overvannshåndtering. Vannrette gangstier på tvers av dette området får karakter som lave bruer som skjærer seg igjennom våtområdet. Det vil ikke stå vann i de lavtliggende soner til daglig, men i perioder med kraftig regn og flom vil det kunne samle seg lave pytter med vann her. Bunnen vil bestå av elvesingel, gressbakke og robuste busker iblandet litt større buldrestein for å gi karakter til området. Under selve høyspent-ledningen er en gang- og sykkelveg plassert. Plasseringen følger forslag fra mobilitetsplanen, og den blir en lokal tverrforbindelse for gående og syklende fra Astravegen og Tjensvoll kirke/skole til den nye gang- og sykkelvegen langs den nye delen av Solborgvegen. Denne veien blir etablert som hovedadkomst for en planlagt mindre rekke av kommunale omsorgsboliger. Hverken veien eller omsorgsboligene er en del av dette tiltaket.
Lengst mot vest foreslås en aktivitetslekeplass for de litt større klassetrinn med en grønnere, mer naturpreget karakter. Her er det planlagt lave myke bakker med trær. Skjermet inn mellom disse gresskledte bakker kommer en parkour-lekeplass med stedbygde klatregrep og murer som blir en aktiv buldreplass både i og utenfor skoletiden. Mot nord en gressplen for div. aktiviteter samt en lav jordformasjon som skaper en naturlig solvendt skråning med støpte terrengtrinn som kan brukes både løpende, sittende og liggende.

Nøkkeltall

 

Nøkkeltall Enhet Enhet
Tomtestørrelse 7945 m2
Areal bebyggelse 1565 m2
BRA 4596 m2
Elever                              364 stk
Ansatte    50 stk

 

Aktører